Huvudmeny

Ordspråk:

Jag tycker om att lära mig men inte alltid att bli undervisad. / Winston Churchill

Webbplatsen är utvecklad av:

kenchou logo

De senaste artiklarna ( 4-6 av 22 )

2011-06-04

Överförmyndare - Samtycke och yttrande

av Christer Nilsson

Normalt har barn inte en självständig rätt att disponera
fullt ut över den egendom som ett barn äger. Till den dag
barnet blir 18 år förvaltas egendomen av barnets
förmyndare. Vanligtvis är barnets föräldrar också dess
förmyndare. En åtgärd som de vill företa med barnets
egendomen kräver ibland tillstånd från överförmyndaren.

2011-05-21

Avstående av arv - arvsavstående - hindrar inte utmätning om dödsboet inte denuntierats

av Christer Nilsson

Kan en andel i ett dödsbo utmätas om arvtagaren avstått från sitt arv?

2010-12-01

Äktenskapsförord har lågt bevisvärde vid utmätning

av Christer Nilsson

Vid utmätning kan bevis åberopas för att styrka att den egendom som finns i gäldenärens besittning tillhör annan, tredje man. Det förekommer ofta att en make eller maka åberopar ett äktenskapsförord för att styrka att egendom som är föremål för utmätning inte tillhör gäldenären utan dennes maka/make och det skulle därmed föreligga ett hinder mot utmätning.

Ett äktenskapsförord har ett lågt bevisvärde och enbart ett äktenskapsförord är inte tillräckligt för att styrka tredje mans (en make eller maka)äganderätt till egendom som finns i gäldenärens besittning.